Absorptionsspektrometrie

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące tematu spektrometrii absorpcyjnej i właściwego zastosowania gazów można znaleźć w poniższym artykule. 

Zastosowanie, procedura i obszary zastosowania spektrometrii absorpcyjnej

Gazy specjalne

Zastosowanie

Laboratoria stosowane w badaniach naukowych i przemyśle wykorzystują różnorodne możliwości różnych metod spektrometrii absorpcyjnej do jakościowej lub ilościowej analizy pierwiastków – najczęściej w roztworze wodnym lub w postaci stałej.
Spektrometria absorpcji atomowej (AAS) jest stosowana do oznaczania wielu metali i półmetali, najczęściej w postaci płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (FAAS) lub z zastosowaniem pieca grafitowego (GFAAS).
Próbki gazowe są często analizowane za pomocą spektroskopii w podczerwieni (IR) – często za pomocą spektrometrów w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) ze względu na krótszy czas pomiaru.
Aby zapewnić optymalną analizę, oferujemy odpowiednie gazy robocze, takie jak gazy palne/płomieniowe lub gazy płuczące/osłonowe.

Procedura

W torze wiązki źródła światła znajduje się atomizer, w którym składniki badanej próbki są atomizowane – czyli zamieniane na pojedyncze, wzbudzone atomy. Atomizację pierwiastków przeprowadza się zwykle w roztworze wodnym albo przez rozpylanie roztworu w płomieniu gazowym zasilanym gazem płomieniowym (FAAS), albo przez szybkie, silne ogrzewanie roztworu w elektrycznie ogrzewanej rurze grafitowej (GFAAS). Za atomizerem mierzy się natężenie wiązki światła tłumionej przez chmurę atomów i porównuje z natężeniem światła nietłumionego. Można w ten sposób określić, jaka część napromieniowanego światła o określonej długości fali została zaabsorbowana przez analizowany pierwiastek. Absorpcja następuje, gdy częstotliwość światła pokrywa się z częstotliwością rezonansową próbki.
Jako źródło światła często służy lampa z katodą wnękową, w której katodą jest analit. Dla zasady pomiaru ważne jest, aby jak największa część atomów została przekształcona w gazowy stan skupienia i aby powstało jak najmniej atomów wzbudzonych lub zjonizowanych. W tym celu próbka jest głównie odparowywana w płomieniach i rurkach grafitowych, spopielana i rozbijana na wolne atomy. Często podłącza się monochromator jako jednostkę rozpraszającą w celu ochrony detektora. Jako detektor często stosowany jest fotopowielacz.
W płomieniowej spektroskopii absorpcji atomowej (FAAS) rozpuszczona próbka jest wprowadzana do komory mieszania za pomocą rozpylacza, a następnie mieszana z gazem palnym i utleniaczem (czynnikiem utleniającym), tworząc drobny aerozol. Rozpuszczalnik najpierw odparowuje w płomieniu. Następnie stałe składniki próbki najpierw topią się, potem odparowują i w końcu ulegają dysocjacji. 
W spektrometrii absorpcji atomowej w piecu grafitowym (GFAAS) wykorzystuje się właściwości przewodzące grafitu, który nagrzewa się poprzez swój opór elektryczny po przyłożeniu napięcia elektrycznego. Niewielką ilość roztworu próbki umieszcza się w piecu z rurką grafitową i podgrzewa w kilku etapach. Próbka przechodzi przez kolejne etapy: suszenie, spopielanie (piroliza), atomizacja. Granice wykrywalności są do 103 wyższe niż w przypadku techniki płomieniowej lub ICP-OES.

Obszary zastosowań

Spektrometria absorpcyjna ma bardzo szeroki zakres zastosowań. Spektrometria absorpcyjna ma szczególne znaczenie w geologii, technice pomiarów i analiz (środowiskowych) oraz w farmacji.
Ze względu na wysoką dokładność spektrometria absorpcyjna (AAS) jest szczególnie przydatna do oznaczania różnych pierwiastków w zakresie śladowym. Jest to również sprawdzona metoda analizy ilościowej wielu pierwiastków (półmetale, metale).

Oferujemy Państwu odpowiedni gaz roboczy, zerowy lub płuczący do danego zastosowania

  • Tutaj dowiedzą się Państwo, jaki gaz jest odpowiedni dla Państwa spektrometru absorpcyjnego
  • Proszę wybrać pożądaną kombinację spektrometru absorpcyjnego i różnych sprzężeń
  • Proszę kliknąć, aby otrzymać dodatkowe informacje na temat wymienionych gazów gamy ALPHAGAZ™

Procedura

Gaz

Granica wykrywalności (mol/mol lub masa/masa)

    %

<1000 ppm

 <100 ppm

 <10 ppm

 <1 ppm


Spektrometria absorpcyjna z wykorzystaniem płomienia (AAS lub FAAS)

Gaz roboczy (płomień) Powietrze

ALPHAGAZ™ 1 Air

C2H2

Acetylen (etyn) 

N2O

Podtlenek azotu (gaz rozweselający)

Gaz roboczy (w generatorze wodorków)

N2

ALPHAGAZ™ 1 N2


Spektrometria absorpcji atomowej w piecu grafitowym (AAS/GFAAS)

Gaz roboczy (płukanie pieca)

Ar

ALPHAGAZ™ 1 Ar


Analiza elementarna C, O, N, H, S

Analiza N: Detektor WLD

He

ALPHAGAZ™ 1 He

ALPHAGAZ™ 2 He

Ar

ALPHAGAZ™ 1 Ar

ALPHAGAZ™ 2 Ar

Analiza O: Analizator w podczerwieni

He

ALPHAGAZ™ 1 He

ALPHAGAZV 2 He

Ar

ALPHAGAZ™ 1 Ar

ALPHAGAZ™ 2 Ar

Analiza C: Analizator w podczerwieni

O2

ALPHAGAZ™ 1 O2

ALPHAGAZ™ 2 O2

Analiza S: Analizator w podczerwieni

O2

ALPHAGAZ™ 1 O2

ALPHAGAZ™ 2 O2

Analiza H: Analizator WLD

Ar

ALPHAGAZ™ 1 Ar

ALPHAGAZ™ 2 Ar

N2

ALPHAGAZ™ 1 N2

ALPHAGAZ™ 2 N2


Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)

Gaz płuczący lub gaz zerowy

N2

ALPHAGAZ™ 1 N2

ALPHAGAZ™ 2 N2

Powietrze

ALPHAGAZ™ 1 Air

ALPHAGAZ™ 2 Air

Gaz roboczy (chłodzenie detektora)

N2

Ciekły azot 


Spektroskopia w podczerwieni (IRS)

Gaz płuczący lub gaz zerowy

N2

ALPHAGAZ™ 1 N2


Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), elektronowy rezonans spinowy (EPR/ ESR)

Gaz roboczy (chłodzenie)

He

Ciekły hel

Gaz roboczy (chłodzenie)

N2

Ciekły azot

Gaz roboczy (wyrzucanie, obracanie lub podnoszenie probówki

Powietrze

ALPHAGAZ™ 1 Air


Spektroskopia Ramana

Gaz płuczący

N2

ALPHAGAZ™ 1 N2

Gaz roboczy (chłodzenie)

N2

Ciekły azot 

Gazy nośne i gazy robocze do innych technik analitycznych

Czy oprócz spektrometrii absorpcyjnej stosują Państwo inne metody pomiaru i szukają odpowiednich gazów nośnych lub gazów roboczych? Proszę zapoznać się z naszymi rozwiązaniami dla: