Термична обработка на металите

Zadania gazów osłonowych w obróbce cieplnej

Изборът на защитни газове се определя от процеса на термична обработка

Obróbka cieplna metali – a w szczególności obróbka cieplna stali – stanowi jeden z najważniejszych etapów produkcji przy wykańczaniu elementów. Od surowego elementu do gotowego produktu, na poszczególnych etapach produkcji wymagane jest zazwyczaj przeprowadzenie kilku rodzajów obróbki cieplnej. 

Temperatura procesu oraz szybkość nagrzewania i chłodzenia w znacznym stopniu wpływają na mikrostrukturę, a tym samym na właściwości mechaniczne elementu. Wybór gazów osłonowych ma szczególne znaczenie w odniesieniu do właściwości powierzchni: Szczególnie w produkcji powłok funkcjonalnych skład otaczającej atmosfery w interakcji z temperaturą procesu ma decydujący wpływ na oczekiwane właściwości powierzchniowe komponentów.

Rozróżnia się dwa rodzaje gazów procesowych:

 • gazy osłonowe mają za zadanie stworzyć atmosferę w piecu, która zapobiega niepożądanym reakcjom przetwarzanego produktu. 
 • gazy reakcyjne mają za zadanie tworzyć atmosferę w piecu, dzięki której na obrabianym produkcie zachodzą zamierzone reakcje.

Utwardzanie i ulepszanie cieplne

Термичната обработка - закаляване и подобряване води до повишаване на твърдостта

Utwardzanie i ulepszanie cieplne służy do wytworzenia struktury utwardzonej (martenzytu) poprzez ukierunkowane hartowanie z temperatury hartowania. Stosowane gazy osłonowe i reakcyjne zależą od zastosowanych materiałów i systemów piecowych.

Zastosowane gazy osłonowe:

 • azot,
 • wodór,
 • węglowodory,
 • azot-metanol.

Zasilanie gazem:

Hartowanie i czernienie w jednym etapie

Proces oksydowania chemicznego opatentowany przez Air Liquide jest w niektórych przypadkach opłacalną i przyjazną dla środowiska alternatywą dla procesów konwencjonalnych ze względu na brak substancji chemicznych. Integracja z procesem hartowania w istniejących instalacjach powoduje ogólną oszczędność czasu ze względu na eliminację obróbki wtórnej.

Zastosowane gazy osłonowe:

 • azot,
 • wodór.

Zasilanie gazem:

 • azotem,
 • wodorem.

Utwardzanie i ulepszanie cieplne z niskim utlenianiem krawędzi

Свеждането до минимум на повърхностното окисляване по време на процеса на закаляване е специално изискване към състава на защитните газове

Podczas utwardzania i ulepszania cieplnego w atmosferze gazu obojętnego może dojść do utlenienia wrażliwych pierwiastków stopowych (np. chromu lub manganu) na skutek działania składników zawierających tlen. 

Dzięki zastosowaniu mieszanin azotu, wodoru i węglowodorów dostosowanych do materiałów i systemów piecowych, wartości utleniania krawędzi można zmniejszyć do <5 μm. 

Zastosowane gazy osłonowe:

 • azot,
 • wodór,
 • węglowodory.

Zasilanie gazem:

 • azotem,
 • wodorem.

Nawęglanie próżniowe (hartowanie próżniowe)

захранване с ацетилен за навъглеродяване при ниско налягане

Nawęglanie próżniowe przeprowadzane jest w odpowiednich piecach w zakresie podciśnienia lub ciśnienia cząstkowego i dlatego nazywane jest również hartowaniem próżniowym

Ten proces obróbki cieplnej zwiększa twardość w obszarze krawędzi przedmiotów obrabianych poprzez wprowadzenie węgla. W większości przypadków czynnikiem nawęglającym jest acetylen. Ponieważ nie ma składników zawierających tlen, zwykle nie występują zjawiska utleniania krawędzi. Nawęglanie próżniowe jest połączone z wysokociśnieniowym hartowaniem gazowym, które – w zależności od warunków zasilania gazem – zapewnia duże szybkości chłodzenia.

Gazy techniczne stosowane w nawęglaniu próżniowym:

 • acetylen

Gazy stosowane do wysokociśnieniowego hartowania gazowego:

 • azot,
 • hel,
 • argon.

Zasilanie gazem:

Hartowanie powierzchniowe

W przypadku hartowania powierzchniowego podczas austenityzacji warstwa powierzchniowa przedmiotu obrabianego zostaje wzbogacona w węgiel. Podczas hartowania obszar krawędziowy zostaje zahartowany przez tworzenie się martenzytu, natomiast rdzeń nie ulega zmianie i zachowuje pierwotne właściwości materiału.

Zastosowane gazy osłonowe:

 • azot-metanol,
 • atmosfera endotermiczna.

Zasilanie gazem:

 • azotem,
 • wodorem,
 • azotem i metanolem.

Obróbka podzerowa (obróbka kriogeniczna)

Нискотемпературната обработка се извършва при използване на охлаждащото действие на втечнен азот, поради което се използва и понятието „криогенна обработка“.

Obróbka podzerowa po utwardzaniu jest sprawdzonym i przyjaznym dla środowiska procesem usuwania austenitu szczątkowego i zwiększania twardości.

Do obróbki kriogenicznej służą różne instalacje wyposażone w regulatory i elementy sterujące, które zapewniają określone tempo chłodzenia i nagrzewania, aby zapobiec pęknięciom hartowniczym. 

Komory do wymrażania do załadunku od góry nadają się do produkcji pojedynczych elementów.

Komory kriogeniczne z opcją wygrzewania pozwalają na przeprowadzenie głębokiego mrożenia i odpuszczania w jednym urządzeniu. Wymiary komór można dostosować do stojaków wsadowych i linii pieca. 

Azotowanie / azotonawęglanie

Warstwy azotowane powstają przez wprowadzenie atomów azotu do warstwy powierzchniowej materiałów żelaznych. W zależności od stężenia azotu prowadzą one do powstania różnych azotków żelaza. Jeśli w warstwie powierzchniowej pojawi się azot i węgiel, powstają warstwy azotowęglowe składające się z różnych azotków i węglików żelaza. Jako źródło azotu stosuje się amoniak (NH3), jako źródło węgla – dwutlenek węgla (CO2) lub tlenek węgla (CO).

Zastosowane gazy osłonowe:

 • azot,
 • wodór,
 • amoniak.

Zasilanie gazem:

Wyżarzanie

Отгряването създава условията за последващата механична обработка

Wyżarzanie jest stosowane przede wszystkim w celu dostosowania mikrostruktury do dalszej obróbki. Wszystkie procesy wyżarzania, jeśli prowadzone są w atmosferze powietrza, prowadzą do powstawania zgorzelin i/lub odwęglenia przedmiotów obrabianych. 

Skład gazu zależy od rodzaju pieca, produktów, procesu obróbki cieplnej oraz wymagań stawianych przedmiotom po obróbce wyżarzania. Wyżarzanie jest zazwyczaj obróbką pośrednią i jest preferowane w przypadku półproduktów (rur, blach lub taśm).

Zastosowane gazy osłonowe:

 • azot,
 • wodór,
 • węglowodory,
 • azot-metanol,
 • atmosfera endotermiczna,
 • argon.

Zasilanie gazem:

Spiekanie

При синтероването отделните прахообразни материали се свързват един с друг и образуват окончателната част

Spiekanie oferuje możliwość łączenia niemal dowolnych materiałów i ich właściwości poprzez złączenie pojedynczych ziaren proszku w celu utworzenia elementu.

Jeżeli w produkcji wypraski surowej zastosowano lepiszcze, musi ono zostać usunięte z wypraski surowej w procesie usuwania lepiszcza przed właściwym procesem spiekania. 

Możliwości obróbki wtórnej są tak różnorodne jak stosowane surowce. Zakres ten rozciąga się od wyżarzania do hartowania powierzchniowego i wyżarzania z niebieskim nalotem przedmiotów obrabianych.

Oferta ekspertów

Zastosowanie gazów technicznych jest niezbędne w przypadku większości obróbek cieplnych. Na dobór rodzaju i ilości składników gazu wpływa wiele czynników.

W celu znalezienia najlepszej technologicznie i ekonomicznie mieszanki gazów dla danego zadania, eksperci z Air Liquide ds. obróbki cieplnej biorą pod uwagę wszystkie parametry w ramach audytu pieca i wspólnie z Państwem wdrażają najlepsze rozwiązanie.

Nasze broszury