Gazy specjalne

Chromatografia gazowa – stosowanie, przebieg i obszary zastosowań

Gazy specjalne

Zastosowanie:

Chromatografia gazowa, w skrócie GC, umożliwia rozdzielanie składników próbek na poszczególne związki chemiczne. Znajduje wiele zastosowań w analizach składników mieszanin będących, fazie gazowej lub mogących łatwo odparować.

Przebieg: 

Jako fazę ruchomą często stosuje się gaz obojętny, który jako gaz nośny przesuwa próbkę przez kolumnę rozdziału. W zależności od biegunowości i ciśnienia pary poszczególnych cząsteczek gazu po przejściu przez kolumnę na jej końcu detektor mierzy czas wylotu, czyli tzw. czas retencji.
Sygnały elektroniczne detektora zapisują się na tzw. chromatogramie w zależności od czasu od momentu iniekcji, czyli czasu retencji:

 • Chromatogram obrazuje stężenie składników w zależności od czasu w formie pików.
 • Czas retencji pików w stałych warunkach chromatograficznych jest charakterystyczny dla danego związku i dzięki temu może zawierać dane jakościowe dotyczące składników zawartych w próbce. W tym celu jest wymagany wzorzec porównawczy składników przypuszczalnie zawartych w próbce.
 • Powierzchnia piku jest ostatecznie wykorzystywana do ilościowego określenia składnika.

Obszary zastosowań: 

Chromatografy gazowe są zaliczane do najważniejszych urządzeń analitycznych w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Nawet złożone próbki można poddawać analizie zarówno jakościowej, jak i ilościowej. W kombinacji ze spektrometrem masowym można wykryć i udokumentować występowanie nawet niewielkich ilości substancji i opisać ich strukturę.
Główne obszary zastosowań to przede wszystkim analizy w medycynie, biologii, chemii spożywczej, analizie środowiska i kryminalistyce.

Czy oprócz gazu nośnego potrzebuję innych gazów roboczych lub gazów testowych i kalibracyjnych – być może nawet Certyfikowanych Materiałów Odniesienia ISO 17034 lub materiałów wzorcowych ISO 17025?

Jako gazy nośne można stosować odpowiednie obojętne gazy o najwyższym stopniu czystości i mieszaniny – optymalnie dostosowane do odpowiednich kombinacji detektorów, takich jak GC-FID, GC-WLD, GC-ECD, GC-MS. 

W zależności od detektora oprócz gazu nośnego mogą być wymagane inne gazy robocze, na przykład gazy do wytworzenia płomienia, gazy palne do spalania lub nawet gazy do procesu jonizacji lub metanizacji. 

Ponadto detektory wymagają kalibracji. W tym celu są wymagane odpowiednie gazy testowe i kalibracyjne. W zależności od zastosowania i konkretnego przypadku – np. praca w akredytowanym laboratorium, wymogi regulacyjne lub ustawowe – powinny zachowywać spójność pomiarową do wzorców wyższego rzędu i jednostek układu SI oraz pochodzić od akredytowanego producenta Certyfikowanych Materiałów Odniesienia zgodnie z normą ISO 17034 (link: akredytacja PCA) lub ewentualnie pochodzić z akredytowanego laboratorium na zgodność z normą ISO 17025. 

Zastanawiają się Państwo, jakie parametry należy podać, aby dokładnie określić dedykowaną dla Państwa mieszankę? To nie problem – więcej informacji jest dostępnych na stronie: 

Gazy nośne i gazy robocze do najczęściej spotykanych typów detektorów, takich jak detektor przewodności cieplnej czy detektor płomieniowo-jonizacyjny

 • Proszę wybrać używaną kombinację chromatografu gazowego i detektora
 • Proszę wybrać zakres żądanej granicy wykrywalności
 • Znajdą Państwo odpowiednie gazy nośne oraz gazy robocze, które mogą być wymagane do zapewnienia funkcji
 • Bezpośrednio w katalogu gazów Air Liquide wystarczy kliknąć wpis, aby uzyskać więcej informacji dotyczących danego gazu, takich jak czystość lub zanieczyszczenia

nd. = nie dotyczy

Procedura Gaz Granica wykrywalności (mol/mol lub masa/masa)
  % < 1000 ppm < 100 ppm


< 10 ppm

< 1 ppm
GC-WLD: detektor przewodności cieplnej
Gaz nośny Ar ALPHAGAZ™ 1 Ar  nd.
He ALPHAGAZ™ 1 He nd.
N2 ALPHAGAZ™ 1 N2 nd.
H2 ALPHAGAZ™ 1 H2 nd.
GC-FID: detektor płomieniowo-jonizacyjny
Gaz nośny Ar ALPHAGAZ™ 1 Ar ALPHAGAZ™ 2 Ar
He ALPHAGAZ™ 1 He ALPHAGAZ™ 2 He
N2 ALPHAGAZ™ 1 N2 ALPHAGAZ™ 2 N2
H2 ALPHAGAZ™ 1 H2 ALPHAGAZ™ 2 H2

Gaz roboczy
(płomień)

H2 ALPHAGAZ™ 1 H2 ALPHAGAZ™ 2 H2
Powietrze ALPHAGAZ™ 1 Air ALPHAGAZ™ 2 Air

Gaz roboczy
(proces metanizacji)

H2 ALPHAGAZ™ 1 H2 ALPHAGAZ™ 2 H2
H2/He ALPHAGAZ™ MIX 40% H2/He
GC-ECD: detektor wychwytu elektronu
Gaz nośny N2 nd. ALPHAGAZ™ 2 N2
He nd. ALPHAGAZ™ 2 He
Ar/CH4 nd. Mieszanka gazów argon/metan 90/10 ECD
nd. Mieszanka gazów argon/metan 95/5 ECD 
GC-MS: detektor natężenia przepływu wykorzystujący spektrometrię masową
Gaz nośny Ar ALPHAGAZ™ 1 Ar ALPHAGAZ™ 2 Ar
He ALPHAGAZ™ 1 He ALPHAGAZ™ 2 He
N2 ALPHAGAZ™ 1 N2 ALPHAGAZ™ 2 N2
H2 ALPHAGAZ™ 1 H2 ALPHAGAZ™ 2 H2
Gaz roboczy
(open split)
He ALPHAGAZ™ 1 He ALPHAGAZ™ 2 He
Gaz roboczy
(jonizacja
chemiczna)
CH4 Metan
NH3 Amoniak 
Xe Ksenon 

Gazy nośne i gazy robocze do innych detektorów, takich jak detektor chemiluminescencyjny

 • Proszę wybrać używaną kombinację chromatografu gazowego i detektora 
 • Proszę wybrać zakres żądanej granicy wykrywalności 
 • Znajdą Państwo odpowiednie gazy nośne oraz gazy robocze, które mogą być wymagane do zapewnienia funkcji
 • Wystarczy kliknąć wpis, aby uzyskać więcej informacji, które dotyczą danego gazu, np. czystość lub zanieczyszczenia, bezpośrednio z katalogu gazów Air Liquide

nd. = nie dotyczy

Procedura Gaz Granica wykrywalności (mol/mol lub masa/masa)
  % < 1000 ppm < 100 ppm


< 10 ppm

< 1 ppm
GC-CLD: detektor chemiluminescencji
Gaz nośny Ar ALPHAGAZ™ 1 Ar ALPHAGAZ™ 2 Ar
He ALPHAGAZ™ 1 He ALPHAGAZ™ 2 He
N2 ALPHAGAZ™ 1 N2 ALPHAGAZ™ 2 N2
Gaz roboczy 
(płomień)
H2 i powietrze ALPHAGAZ™ 1 H2
ALPHAGAZ™ 1 Air
GC-DID: detektor jonizacyjny wyładowań elektrycznych
Gaz nośny He nd. ALPHAGAZ™ 2 He
Ar nd. ALPHAGAZ™ 2 Ar
GC-ELCD: detektor elektrochemiczny
Gaz nośny Ar ALPHAGAZ™ 1 Ar ALPHAGAZ™ 2 Ar
He ALPHAGAZ™ 1 He ALPHAGAZ™ 2 He
H2 ALPHAGAZ™ 1 H2 ALPHAGAZ™ 2 H2
Gaz roboczy
(komora spalania)
O2 lub
H2

nd.
ALPHAGAZ™ 1 O2 ALPHAGAZ™ 2 O2
nd. ALPHAGAZ™ 1 H2 ALPHAGAZ™ 2 H2
GC-FPD: detektor płomieniowo-fotometryczny
Gaz nośny N2 nd. ALPHAGAZ™ 2 N2
Ar nd. ALPHAGAZ™ 2 Ar
He nd. ALPHAGAZ™ 2 He
H2 nd. ALPHAGAZ™ 2 H2
Gaz roboczy
(płomień)
H2 i powietrze nd. ALPHAGAZ™ 2 H2
nd. ALPHAGAZ™ 2 Air
GC-FTIR: spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera
Gaz roboczy
(gaz płuczący)
N2 ALPHAGAZ™ 1 N2 nd.
GC-GPF: fluorescencja z fazy gazowej
Gaz nośny N2 ALPHAGAZ™ 1 N2 ALPHAGAZ™ 2 N2
Ar ALPHAGAZ™ 1 Ar ALPHAGAZ™ 2 Ar
He ALPHAGAZ™ 1 He ALPHAGAZ™ 2 He
GC-HID: detektor jonizacji helu
Gaz nośny He nd. ALPHAGAZ™ 2 He
He i H2 nd. ALPHAGAZ™ 2 He
nd. ALPHAGAZ™ 2 H2
GC-MID: detektor indukowany mikrofalowo) lub GC/PED: detektor emisji plazmowej 
lub GC/AED: detektor emisji atomowej
Gaz nośny i/ lub
gaz plazmowy
Ar nd. ALPHAGAZ™ 2 Ar
He nd. ALPHAGAZ™ 2 He
GC-PND: detektor fosforowo-azotowy lub GC/TID: detektor termojonowy
Gaz nośny N2 nd. ALPHAGAZ™ 2 N2
Ar nd. ALPHAGAZ™ 2 Ar
H2 nd. ALPHAGAZ™ 2 H2
Gaz roboczy
(płomień)
H2 i powietrze nd. ALPHAGAZ™ 2 H2
nd. ALPHAGAZ™ 2 Air
GC-PID: detektor fotojonizacyjny
Gaz nośny Ar ALPHAGAZ™ 1 Ar ALPHAGAZ™ 2 Ar
He ALPHAGAZ™ 1 He ALPHAGAZ™ 2 He
N2 ALPHAGAZ™ 1 N2 ALPHAGAZ™ 2 N2
H2 ALPHAGAZ™ 1 H2 ALPHAGAZ™ 2 H2

Gazy nośne i gazy robocze do innych technik analitycznych

Czy oprócz spektrometrii absorpcyjnej stosują Państwo inne metody pomiaru i szukają odpowiednich gazów nośnych lub gazów roboczych? Proszę zapoznać się z naszymi rozwiązaniami dla: