Laboratory-DirCom-Thinkstocks_credits

Czym jest norma PL-EN ISO 17025, a czym PL-EN ISO 17034?

Gazy specjalne

1 stycznia 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu, w którym Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytująca. Polska Jednostka Akredytacyjna (PCA) przeprowadza wszystkie procesy akredytacje dla laboratoriów badawczych i wzorcujących na terenie Polski na zgodność z normą ISO 17025 oraz producentów Certyfikowanych Materiałów Odniesienia na zgodność z normą ISO 17034. Normy PL-EN ISO 17025 oraz PL-EN ISO 17034 zapewnią, że procesy akredytacyjne są przeprowadzane w sposób jednolity, a działania akredytowanych podmiotów są uznawane i niepodważalne na całym świecie. 

Akredytowane mieszanki gazów Air Liquide stanowiące Certyfikowane Materiały Odniesienia są uznawane we wszystkich krajach będących sygnatariuszami porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników i współpracy ILAC-MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation).

PL-EN ISO 17025 to międzynarodowa norma zapewniająca standardy jakości dla laboratoriów badawczych i wzorcujących. Określa ona wymagania i kompetencje w zakresie pomiarów, metod badań i kalibracji.
Z kolei PL-EN ISO 17034 to międzynarodowa norma określająca wymagania stawiane producentom Certyfikowanych Materiałów Odniesienia, które zapewniają spójność pomiarową dla badań i pomiarów oraz kalibracji wykonywanych przez akredytowane laboratoria. Polska jednostka akredytująca regularnie monitoruje, czy wymagania norm PL-EN ISO 17025 oraz PL-EN ISO 17034 są spełniane i przestrzegane w jednostkach akredytowanych przez PCA

Air Liquide jest akredytowanym producentem gazowych Certyfikowanych Materiałów Odniesienia zgodnie z normą PN-EN ISO 17034. Zapewniają one, że wyniki pomiarów w laboratoriach są wiarygodne i rzetelne. Dzięki nim zagwarantowana jest spójność pomiarowa, niezawodność i jakość metod badawczych i kalibracji. 

Dalsze informacje na temat akredytacji zgodnie z PL-EN ISO 17025 oraz PL-EN ISO 17034 można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej PCA.

Czym jest akredytowany producent Certyfikowanych Materiałów Odniesienia i co odróżnia zwykły certyfikat analizy od certyfikatu akredytowanego producenta?

Certyfikowane Materiały Odniesienia

Różnica między poszczególnymi certyfikatami polega zasadniczo na wysiłku, jaki trzeba włożyć w walidację i realizację procesu produkcyjnego i analitycznego. Najistotniejszą jednak różnicą jest sposób potwierdzania czasu przydatności do użycia, czyli tzw. okresu stabilności. W przypadku akredytowanego producenta konieczne jest przeprowadzenie tzw. studium stabilności materiału oraz wykazanie spójności pomiarowej do jednostek układu SI.

Akredytowany producent Certyfikowanych Materiałów Odniesienia musi mieć określone procedury, a w szczególności plan produkcji, studium stabilności oraz metody analityczne własnego laboratorium kontroli, oceniane przez audytorów systemu ISO 17034. Polega to na sprawdzeniu, czy spełnione są wszystkie wymagania normy PL-EN ISO 17034 oraz czy producent posiada wystarczające kompetencje. Zakład zajmujący się produkcją gazów specjalnych Air Liquide w Dąbrowie Górniczej posiada akredytację PCA jako producent gazowych Certyfikowanych Materiałów Odniesienia. W związku z tym mieszaniny gazów, które zostały wyprodukowane i przebadane, mogą otrzymać akredytowany certyfikat i stanowić Certyfikowany Materiał Odniesienia.

Procedury produkcyjne i analityczne stosowane w Dąbrowie Górniczej w celu określenia stężeń poszczególnych składników mieszanek akredytowanych oparte są na metodach:

  • opisanych w literaturze i normach,
  • opracowanych przez producentów przyrządów pomiarowych,
  • opracowanych przez Grupę Air Liquide.

Mieszaniny gazowe zaopatrzone w zwykły, producencki certyfikat analityczny są również przygotowywane zwalidowanymi metodami produkcyjnymi i analitycznymi, jednak stosowane metody nie muszą posiadać zatwierdzenia akredytacyjnego i zazwyczaj są mniej obwarowane wymaganiami formalnymi jak mieszaniny objęte zakresem akredytacji producenta Certyfikowanych Materiałów Odniesienia.

Jakie są zalety gazów pochodzących od akredytowanego przez PCA producenta Certyfikowanych Materiałów Odniesienia?

Wykonywanie pomiarów zgodnie z określonymi przepisami i wymogami prawnymi (np. w branży związanej ochroną środowiska, pomiarów w oparciu o QUAL lub w sektorze motoryzacyjnym) – wszędzie gdzie niezbędna jest niezależność uzyskanych wyników, a także spójność pomiarowa jednostek układu SI i identyfikowalność – może wymagać stosowania gazów testowych i kalibracyjnych będących Certyfikowanymi Materiałami Odniesienia, pochodzących od Producentów Akredytowanych na zgodność z normą PL-EN ISO 17034.

Korzyści dla Państwa to: 

  • zapewnienie identyfikowalności, spójności pomiarowej oraz zgodności z normami krajowymi i międzynarodowymi,
  • zapewniona jakość i porównywalność własnych pomiarów dzięki niezawodnym wzorcom kalibracyjnym,
  • bezpośredni zakup akredytowanych materiałów gazowych z zakładu produkcyjnego w Polsce.

Jakie mieszaniny gazów mogą być dostarczone z akredytowanym certyfikatem jako Certyfikowane Materiały Odniesienia – jak zamówić akredytowaną mieszaninę gazów klasy CRM ISO 17034 u producenta akredytowanego?

Gazy specjalne

Mieszanki gazowe będące Certyfikowanymi Materiałami Odniesienia PL-EN ISO 17034 mogą być dostarczane zgodnie z zakresem akredytacji Air Liquide. Zestawienie zakresu znajduje się pod numerem rejestracyjnym RM 005 znajdującym się na stronie Polskiej Jednostki Akredytującej PCA. Zakres akredytacji opisuje składniki (komponenty) i zakresy ich stężeń, które mogą posłużyć do skomponowania wymaganej mieszaniny akredytowanej. Podaje również standardową (maksymalną) niepewność rozszerzoną oznaczenia stężeń poszczególnych komponentów Certyfikowanego Materiału Odniesienia.

W celu zamówienia mieszaniny gazowej będącej Certyfikowanym Materiałem Odniesienia ISO 17034, wystarczy przy kolejnym zamówieniu zaznaczyć, że potrzebują Państwo akredytowaną mieszankę gazową zgodną z PL-EN ISO 17034 z certyfikatem akredytowanym. Prosimy również o określenie wszelkich dodatkowych i  specjalnych wymagań. 

Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo Certyfikowanego Materiału Odniesienia z akredytowanym certyfikatem, czy też zwykłego, producenckiego certyfikatu analitycznego, nasi eksperci udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji na temat akredytacji, produkowanych materiałów i zgodności z wymaganiami dla laboratoriów wzorcujących i badawczych oraz doradzą w przypadku pytań i wątpliwości.