Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok: Air Liquide przedstawia wyniki oraz wyznacza dodatkowe cele

24/03/2023

Zrównoważony rozwój

Z okazji publikacji rocznego Raportu Zrównoważonego Rozwoju, Air Liquide prezentuje postępy w zakresie realizacji swoich zobowiązań, jednocześnie wyznaczając dodatkowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym nowym zobowiązaniom dotyczącym zakresu 3 i różnorodności biologicznej. Dzięki tym odnowionym ambicjom Air Liquide potwierdza swoją determinację w nierozerwalnym połączeniu wyników finansowych i pozafinansowych, jak zostało to ogłoszone w ramach strategicznego planu ADVANCE na 2025 rok.

Fabienne Lecorvaisier, Wiceprezeska Wykonawcza i Członkini Komitetu Wykonawczego, odpowiedzialna w szczególności za zrównoważony rozwój, powiedziała:

Dla Air Liquide zrównoważony rozwój to więcej niż tylko deklarowane ambicje, to zobowiązanie do konkretnych działań. Wymaga to czegoś więcej niż tylko przekonania. Wdrożyliśmy niezawodne procesy i zarządzanie, aby napędzać nasze wysiłki w zakresie dekarbonizacji. W połączeniu z zaangażowaniem naszych pracowników przynosi to efekty. Jednakże, w miarę postępów na tej wymagającej drodze, kontynuujemy wzmacnianie naszego zarządzania poprzez dodanie nowych zobowiązań. Grupa Air Liquide zmierza ku zrównoważonej przyszłości prostą ścieżką, łącząc nierozerwalnie wyniki finansowe i wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach swojego strategicznego planu ADVANCE na 2025 r.

Strategia zrównoważonego rozwoju Air Liquide, oparta na kompleksowym podejściu, bazuje na trzech filarach: postęp dla środowiska, dla zdrowia i dla wszystkich.
 
Postęp dla środowiska: w celu rozwiązania kluczowych problemów (w szczególności walka ze zmianami klimatycznymi) – Air Liquide działa w celu zminimalizowania swoich emisji CO2, jednocześnie rozwijając szeroki zakres rozwiązań niskoemisyjnych dla swoich klientów, m.in. wodór, wychwyt CO2 i dostęp do energii odnawialnej. Grupa angażuje się również w zarządzanie zasobami wodnymi i ochronę bioróżnorodności.

 • Grupa Air Liquide ograniczyła intensywność emisji dwutlenku węgla o 25% w porównaniu do 2015 roku i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla o 30% do 2025 roku. 
 • Zgodnie z celem obniżenia o 33% poziomu emisji CO2 w wartościach bezwzględnych z zakresu 1 i 2 do 2035 r., z punktem zwrotnym w 2025 r., oraz osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., bezwzględne emisje CO2 Grupy w 2022 roku pozostały stabilne przez dwa lata z rzędu, podczas gdy Air Liquide rozwija swoją działalność. 
 • Grupa Air Liquide zwiększyła ilość pozyskiwanej energii odnawialnej o 10% w porównaniu do 2021 r., w szczególności dla zaopatrzenia swojego największego zakładu produkcji tlenu na świecie, zlokalizowanego w RPA.
 • Nowe zobowiązanie – aby wzmocnić swoje zaangażowanie w cały łańcuch wartości i rozwiązywać problem emisji CO2 na dalszych etapach działalności, Grupa Air Liquide podjęła swój pierwszy cel w zakresie 3, aby w ciągu dwóch lat 75% z jej 50 największych klientów zobowiązało się do neutralności węglowej do 2050 r., a 100% do 2035 r.
 • Nowe zobowiązanie – Grupa podejmuje zobowiązanie do wzmocnienia kryteriów oceny bioróżnorodności w procesie inwestycyjnym dla wszystkich nowych projektów do 2024 r. oraz do opracowania i wdrożenia zagregowanego wskaźnika bioróżnorodności do 2025 r.

Postęp dla zdrowia: jako główny dostawca tlenu medycznego i usług domowej opieki zdrowotnej, Air Liquide ma ambicję przyczynić się do kształtowania przyszłości opieki zdrowotnej. W dojrzałych gospodarkach starzenie się społeczeństw i zmiana stylu życia prowadzą do wzrostu zachorowań na choroby przewlekłe, podczas gdy w krajach o niskich i średnich dochodach dostęp do opieki jest głównym wyzwaniem.

 • Air Liquide bierze udział w przekształcaniu opieki zdrowotnej i przyczynia się do poprawy jakości życia około 1,9 mln pacjentów obsługiwanych w 2022 r., przy czym 49% pacjentów korzysta ze spersonalizowanych planów opieki.
 • W krajach o niskich i średnich dochodach Grupa ułatwiła dostęp do tlenu medycznego dla 1,8 mln osób.

Postęp dla wszystkich: realizując cele społeczne Air Liquide przyjmuje, że długoterminowe wyniki oparte są na jakości relacji z pracownikami, klientami, pacjentami, udziałowcami, dostawcami i społecznościami lokalnymi na całym świecie.

 • W 2022 roku Air Liquide zwiększyła udział kobiet wśród swoich menedżerów i specjalistów do 31,5%, w porównaniu do 26% w 2012 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 35% do 2025 r. 
 • Osiągając 42% wdrożenia, Grupa jest na dobrej drodze utworzenia wspólnej bazy dla objęcia opieką 100% swoich pracowników do 2025 r. na całym świecie. Obejmuje to świadczenia z tytułu śmierci i niepełnosprawności, pokrycie kosztów opieki zdrowotnej oraz minimum 14 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego. Grupa zatrudnia obecnie 67 100 pracowników.

Organizacja Air Liquide rozpoczęła podróż w kierunku transformacji, począwszy od pracowników po członków Zarządu. Zapewniła odpowiednie zarządzanie i procesy w celu wdrożenia planu działania i śledzenia postępów.

 • Cele globalne zostały przełożone na lokalne plany dekarbonizacji, opracowane w ścisłym powiązaniu z działalnością Grupy (linie biznesowe) oraz z uwzględnieniem specyfiki geograficznej oraz specyfiki klientów. 
 • W celu zapewnienia większej dokładności i solidności raportowania wskaźników wdrożono nowe narzędzia. Bardzo istotnym wydarzeniem w 2022 r. było wprowadzenie monitorowanego co kwartał budżetu CO2. Jest on wbudowany w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, aby zapewnić pozostanie Grupy na właściwej ścieżce. Dla przypomnienia, Grupa Air Liquide zobowiązała do inwestycji w wysokości 16 mld euro w latach 2022-2025, z czego około 50% zostanie przeznaczone na projekty związane z transformacją energetyczną.
 • Grupa uruchomiła również wewnętrzne sieci ekspertów i programy szkoleniowe, a także włączyła wskaźniki dotyczące środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) do planów wynagrodzeń menedżerów.