Air Liquide przedstawia ADVANCE: nowy plan strategiczny na 2025 rok, łączący wyniki finansowe i pozafinansowe

22/03/2022

Air Liquide przedstawia ADVANCE: nowy plan strategiczny na 2025 rok

Air Liquide przedstawia ADVANCE, nowy plan strategiczny na 2025 rok. Plan ten umieszcza zrównoważony rozwój w centrum strategii i łączy wyniki finansowe i pozafinansowe. Dzięki silnemu modelowi biznesowemu, który udowodnił swoją odporność oraz dzięki zdolnościom do innowacji i wiedzy technologicznej, Grupa jest wyjątkowo dobrze przygotowana do utrzymania trajektorii wzrostu, przyczyniając się jednocześnie do skutecznego reagowania na główne wyzwania gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, oświadczył:

W świecie zmienionym przez epidemię Covid i naznaczonym kryzysem geopolitycznym o przytłaczającym wymiarze katastrofy humanitarnej, musimy działać już dziś, ale także przygotowywać się na przyszłość. W ramach planu ADVANCE łączymy w naszych celach wyniki finansowe oraz działania środowiskowe i społeczne. Dla Air Liquide budowanie przyszłości oznacza osiąganie dobrych wyników finansowych, ponieważ jest to warunek trwałości i zdolności do inwestowania w przyszłość; ale oznacza również pełnienie roli lidera w zakresie dekarbonizacji przemysłu, promowanie postępu poprzez innowacje technologiczne oraz działanie na rzecz wszystkich. Poprzez plan ADVANCE Air Liquide otwiera nowy rozdział w swojej historii, łącząc nierozerwalnie wzrost i zrównoważoną przyszłość.

Aby osiągnąć kompleksowe wyniki, plan ADVANCE obejmuje cztery priorytety:

1 - Osiąganie dobrych wyników finansowych

Poprzez plan ADVANCE Air Liquide podejmuje działania już dziś, przygotowując się jednocześnie na przyszłość. Podejmuje ambitne wyzwanie: utrzymanie tempa wzrostu przy jednoczesnej realizacji celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz inwestowanie w rynki przyszłości.

Nasze ambicje w zakresie wydajności określają trzy cele:

 • przyspieszenie średniego rocznego tempa wzrostu sprzedaży do poziomu 5-6%[1],
 • zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) powyżej 10% począwszy od 2023 r.,
 • ograniczenie emisji CO2 w wartościach bezwzględnych począwszy od około 2025 r.

Aby osiągnąć te cele będziemy optymalizować nasze zasoby kapitałowe oraz zwiększać marżę operacyjną, która wzrośnie o ponad 160 punktów bazowych w ciągu 4 lat (2022-2025)[2] dzięki zastosowaniu kilku dźwigni: dynamicznej polityki cenowej, regularnego zwiększania efektywności i aktywnego zarządzania portfelem działalności.

W tym samym czasie decyzje inwestycyjne wzrosną do rekordowego poziomu i w latach 2022-2025 osiągną wartość około 16 mld euro, przy czym połowa inwestycji przemysłowych będzie przeznaczona na działania związane z transformacją energetyczną[3]. Roczna wartość decyzji przemysłowych wzrośnie średnio o 45%[4].

2 - Dekarbonizacja planety

Poprzez plan ADVANCE Air Liquide potwierdza swoją wiodącą rolę w dekarbonizacji przemysłu oraz w powstawaniu społeczeństwa niskoemisyjnego, w którym wodór odgrywa decydującą rolę.

Obniżenie emisji CO2 jest głównym wyzwaniem dla dużych podmiotów przemysłowych oraz dla transportu pojazdów ciężarowych. Stwarza to wiele możliwości dla Air Liquide. Aby odpowiedzieć na potrzeby tego ogromnego rynku i wspierać swoich klientów z sektora Large Industries w ich dążeniu do dekarbonizacji, Grupa oferuje szeroką gamę rozwiązań technologicznych i usług. Obejmuje ona w szczególności dostawy gazów niskoemisyjnych, wychwytywanie i zarządzanie CO2, a także rozwiązania przekształcające procesy przemysłowe naszych klientów. Grupa jest zaangażowana w dekarbonizację swoich własnych aktywów - celem jest rozpoczęcie zmniejszania emisji CO2 w wartościach bezwzględnych około 2025 r. W zakresie celów zrównoważonego rozwoju Air Liquide dąży do obniżenia o jedną trzecią poziomu emisji do 2035 r. i osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., jednocześnie wspierając swoich klientów w procesie dekarbonizacji.

3 - Innowacje technologiczne otwierające nowe rynki

Poprzez plan ADVANCE Air Liquide ma na celu przyczynienie się do rozwoju kluczowych sektorów dla przyszłości, na których zamierza umocnić swoją pozycję, opierając się na swoich dwóch głównych atutach: innowacjach i technologiach.

Grupa będzie koncentrować działalność na 5 nowych rynkach:

 • transport pojazdów napędzanych wodorem, zwłaszcza pojazdów ciężarowych: sektor o dużym potencjale, na którym jesteśmy liderem i gdzie wodór ze źródeł niskoemisyjnych będzie odgrywał kluczową rolę,
 • elektronika, gdzie rewolucja cyfrowa stwarza duże możliwości rozwoju i umocni naszą wiodącą pozycję,
 • opieka zdrowotna, gdzie nasze podejście oparte na wartościach, skupione na poprawie jakości życia pacjentów przy najniższym koszcie dla systemu opieki zdrowotnej, stanowi odpowiedź na ważne problemy społeczne, 
 • sektor przemysłowy, którego rozwój jest napędzany przez wyzwania z zakresu ochrony środowiska i nowe zastosowania, zwłaszcza cyfrowe, 
 • oraz zaawansowane technologie, w tym przemysł kosmiczny, kriogenika i przemysł kwantowy.

4 - Działanie na rzecz wszystkich

Poprzez plan ADVANCE Air Liquide uwzględnia perspektywy swoich bezpośrednich interesariuszy, jak również ogółu społeczeństwa.

Konkretnie oznacza to:

 • wspieranie zaangażowania pracowników i rozwoju ich umiejętności za pomocą nowych sposobów pracy w bezpiecznym, sprzyjającym integracji i współpracy środowisku, 
 • umacnianie kultury zorientowanej na klienta, aby lepiej rozpoznawać, przewidywać i spełniać jego potrzeby, a także poprzez kontynuację głębokich przemian, które już się rozpoczęły, aby lepiej służyć naszym pacjentom, 
 • nieustanne pielęgnowanie wyjątkowych relacji z naszymi Udziałowcami, poprzez regularne i atrakcyjne wynagrodzenie, które nagradza ich lojalność,
 • okazywanie obywatelskiej postawy w biznesie, dbając o interes ogółu tam, gdzie wkład Grupy może mieć znaczenie, w szczególności poprzez podejmowanie działań w społecznościach lokalnych lub rozwijanie inicjatyw promujących dostęp do tlenu medycznego.
   

PLAN ADVANCE W LICZBACH

FILAR 1 - DOBRE WYNIKI FINANSOWE

 • 3 założenia:
  • średni roczny wzrost sprzedaży na poziomie 5 do 6%[5],
  • zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) powyżej 10% począwszy od 2023 r. i w latach kolejnych,
  • ograniczenie emisji CO2 w wartościach bezwzględnych począwszy od około 2025 r., zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju Grupy.
 • 2 czynniki umożliwiające realizację założeń:
  • efektywność kapitałowa,
  • zwiększenie marży operacyjnej o ponad 160 punktów bazowych w ciągu 4 lat (2022-2025)[6].

Decyzje inwestycyjne wzrosną do rekordowego poziomu i w latach 2022-2025 osiągną wartość około 16 mld euro, przy czym połowa inwestycji przemysłowych będzie przeznaczona na działania związane z transformacją energetyczną[7].

FILAR 2 - DEKARBONIZACJA PLANETY

W zakresie celów zrównoważonego rozwoju ogłoszonych w marcu 2021 r., Grupa Air Liquide zobowiązała się do osiągnięcia NEUTRALNOŚCI WOBEC EFEKTU CIEPLARNIANEGO DO 2050 r., z dwoma kluczowymi etapami pośrednimi w 2025 r. i 2035 r.:

 • rozpoczęcie ZMNIEJSZENIA CAŁKOWITEGO poziomu emisji CO2 około 2025 r.,
 • OBNIŻENIE o 33% poziomu emisji CO2 z zakresu 1 i 2 do 2035 r.[8], w porównaniu do 2020 r.

W tym kontekście Grupa podtrzymuje również swój dotychczasowy cel ograniczenia o 30% wskaźnika emisji dwutlenku węgla w ekwiwalencie kg CO2/€ Ebitda[9] do 2025 r. w porównaniu do 2015 r. 

Plan obejmuje również przyspieszenie rozwoju technologii wodorowych:

 • co najmniej trzykrotny wzrost sprzedaży wodoru do ponad 6 mld euro do 2035 r.,
 • Grupa osiągnie ten cel inwestując około 8 mld euro w łańcuch dostaw niskoemisyjnego wodoru do 2035 r.,
 • Air Liquide zamierza zwiększyć swoją całkowitą moc elektrolizy do 3 GW do 2030 r.

FILAR 3 - PROMOWANIE POSTĘPU POPRZEZ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 • 5 nowych rynków: transport pojazdów napędzanych wodorem, elektronika, opieka zdrowotna, sektor przemysłowy, przemysł kosmiczny,
 • około 50% wydatków na innowacje przeznaczonych na działania związane z transformacją energetyczną i technologie cyfrowe.

FILAR 4 - DZIAŁANIA NA RZECZ WSZYSTKICH

 • 35% udziału kobiet wśród menedżerów i specjalistów do 2025 r.,
 • objęcie każdego z naszych 66 400 pracowników wspólną powszechną opieką do 2025 r., 
 • 100% naszych pracowników będzie miało możliwość angażowania się w lokalne inicjatywy na rzecz społeczności do 2025 r.

Więcej szczegółów dotyczących planu ADVANCE zostało przedstawionych w dedykowanej broszurze (w języku angielskim).


Przypisy

[1] Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) sprzedaży w porównywalnych warunkach w latach 2022–2025 
[2] Suma rocznego zwiększenia marży operacyjnej w punktach bazowych, z wyłączeniem wpływu cen energii
[3] Decyzje o inwestycjach przemysłowych o wartości powyżej 5 mln euro
[4] Średnia roczna wartość inwestycji przemysłowych w latach 2022-2025 w porównaniu do średniej rocznej wartości w latach 2016-2019
[5] Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) sprzedaży w porównywalnych warunkach w latach 2022–2025
[6] Suma rocznego zwiększenia marży operacyjnej w punktach bazowych, z wyłączeniem wpływu cen energii
[7] Decyzje o inwestycjach przemysłowych o wartości powyżej 5 mln euro
[8] Od 2020 r. emisje rynkowe w ekwiwalencie 32,5 mln ton CO2 (zakres 1 i 2)
[9] W porównaniu do 2015 r. i po kursie walutowym z 2015 r. oraz z wyłączeniem standardu MSSF16 dla emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2