1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres

Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzący zakład: Prowadzącym Zakład w Krakowie jest Zarząd Alkat Sp. z o.o.
w składzie zgodnym z KRS
Adres: Alkat Sp. z o. o.
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Telefon: +48 12 62 79 300
Fax: +48 12 62 79 333
E-mail: kontakt poprzez stronę internetową: pl.airliquide.com

Oznaczenie kierującego zakładem

Kierujący zakładem: Lech Nicia – Dyrektor zakładu
Adres: Alkat Sp. z o.o. Zakład w Krakowie          
ul. T. Sendzimira 1
30-969 Kraków
Telefon: +48 12 39 72 598
Fax: -
E-mail: lech.nicia@airliquide.com

2. Potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138), Alkat Sp. z o.o. Zakład w Krakowie został zaliczony do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zakład Alkat Sp. z o.o. Zakład w Krakowie dokonał zgłoszenia zakładu Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Ponadto, zakład opracował i przedłożył Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie.

3. Opis działalności prowadzonej w zakładzie

Alkat Sp. z o.o. Zakład w Krakowie prowadzi działalność w zakresie produkcji gazów technicznych otrzymywanych z powietrza atmosferycznego i świadczenie usług związanych z ich przesyłem do ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie oraz ich transportem do innych odbiorców.

Proces technologiczny rozdziału powietrza jest procesem, w którym instalacja pracuje w sposób ciągły. Instalacja do produkcji gazów technicznych z powietrza wykorzystuje technologię destylacji kriogenicznej. W oparciu o niskotemperaturowy proces zachodzący w kolumnie destylacyjnej, ciekłe powietrze jest rozdzielane na trzy jego główne komponenty: tlen, azot i argon. Produkty otrzymywane z jednostki rozdziału powietrza (w postaci gazowej) są przeznaczone dla ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, głównego odbiorcy tlenu, azotu i argonu do produkcji stali, natomiast nadmiar (w postaci ciekłej) jest magazynowany na stokażu i dystrybuowany na zewnątrz innym odbiorcom. Surowcem do produkcji jest powietrze atmosferyczne.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku 

Lp. Nazwa substancji niebezpiecznej Numer CAS Klasa zagrożenia Zwroty H zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
1. Tlen sprężony 7782-44-7 Ox. Gas 1
Press. Gas (Comp.)
H270
H280
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
2. Tlen skroplony 7782-44-7 Ox. Gas 1
Press. Gas (Ref. Liq.)
H270
H281
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne 
lub obrażenia.

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Alkat Sp. z o.o. Zakład w Krakowie chcąc dochować najwyższych standardów i zapewnić bezpieczeństwo zarówno swoim pracownikom jak i mieszkańcom Krakowa, oraz innym przedstawicielom społeczności lokalnej, opracował i wdrożył procedury ostrzegania o awariach przemysłowych w zakładzie.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakład niezwłocznie zaalarmuje:

Lp. URZĄD/INSTYTUCJA TELEFON ALARMOWY
1. Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP tel. +48 47 83 59 000
tel. +48 12 37 13 000
  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP Nr telefonu alarmowego: 998/112 (za pośrednictwem (CPR) lub
tel. +48 47 83 59 000
tel. +48 12 37 13 000
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie W dni robocze 7:00-15:00
tel. +48 12 42 24 895
W dni robocze poza godzinami pracy oraz w soboty, niedziele i święta 
tel. +48 12 39 21 300
e-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl
4. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Małopolskim tel. +48 12 39 21 487
fax: +48 12 39 21 969
e-mail: wb@malopolska.uw.gov.pl

W razie potrzeby, zaalarmowane zostaną także:

Lp. URZĄD/INSTYTUCJA TELEFON ALARMOWY
1. Posterunek Policji   tel. alarmowy – 997,112
2. Pogotowie Ratunkowe tel. alarmowy – 999, 112      
3. Pogotowie Gazownicze tel. 992
4. Pogotowie Energetyczne       tel. 991

W sytuacji, gdyby zagrożenie spowodowane awarią mogło negatywnie oddziaływać poza terenem zakładu, odpowiednie służby będą mogły podjąć decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

5.1 Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE*

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
    Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu Wizualny sygnał alarmowy
1. Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny –
modulowany dźwięk syreny 
w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
dla ……………. (podać obszar objęty komunikatem)
Znak żółty
w kształcie trójkąta lub 
w uzasadnionych przypadkach
innej figury geometrycznej
2. Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny –
ciągły dźwięk syreny
w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
dla ……………. (podać obszar objęty komunikatem)
-

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
1. Uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniami
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie
około     godz     min
może nastąpić skażenie
(podać rodzaj skażenia)
w kierunku…………….
(podać kierunek)
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu 
(podać rodzaj skażenia) dla …………….
(podać obszar objęty komunikatem)
2. Uprzedzenie
o zagrożeniu zakażeniami
Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami
ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj zakażenia) dla …………….
(podać obszar objęty komunikatem)
3. Uprzedzenie
o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców ………………
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia
i wytyczne dla mieszkańców)
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj klęski) dla …………….
(podać obszar objęty komunikatem)

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

5.2 Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Po  usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • zwróć uwagę na kierunek wiatru,
  • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
  • chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów.
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
  • zawiadomić sąsiadów,
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
  • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
  • wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
  • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),
  • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
  • przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
  • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
  • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu

 • ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • w razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży,
 • nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów  skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po  usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • opuścić zagrożony teren,
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
  • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i ustabilizowania się sytuacji.
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

6. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji technologicznej, znajdującej się w Alkat Sp. z o.o. Zakład w Krakowie może dojść do powstania awarii przemysłowej, które są bezpośrednią przyczyną zagrożenia chemicznego. Rodzaj zagrożenia zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od właściwości uwalnianej substancji, ilości, stanu skupienia, warunków procesowych, rodzaju i sposobu uwolnienia oraz możliwych oddziaływań ze środowiskiem. Ogólnie awarie, które mogą wystąpić na terenie zakładu można podzielić w następujący sposób:

 • Emisja – W momencie rozszczelnienia instalacji technologicznej i wydostania się substancji chemicznej do otoczenia, może dojść do rozprzestrzeniania się chmury gazowej stwarzającej zagrożenie dla ludzi i środowiska. Chmura gazów przemieszczać się będzie zgodnie z kierunkiem wiatru, a stężenie substancji w powietrzu będzie malało wraz z oddalaniem się od źródła emisji. Negatywne skutki emisji mogą być odczuwalne wyłącznie w obrębie zakładu i jego bezpośredniego otoczenia.
 • Pożar – W przypadku uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych może dojść do wystąpienia pożaru, który będzie stwarzał zagrożenie dla ludzi oraz negatywnie oddziaływał na środowisko za sprawą promieniowania cieplnego i emisji gazów pożarowych. Obszar oddziaływania pożaru jest z reguły lokalny i ograniczony do terenu zakładu.
 • Wybuch – W razie uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych, może powstać i rozprzestrzeniać się chmura gazowa o stężeniach w granicach wybuchowości. W sytuacji gdy chmura taka napotka na efektywne źródło zapłonu, nastąpić może eksplozja. W wyniku wybuchu powstaje fala nadciśnienia, która rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach. Siła oddziaływania fali nadciśnienia maleje wraz ze wzrostem odległości od miejsca wybuchu. Skutki wybuchów odczuwalne są głównie w najbliższym sąsiedztwie miejsca eksplozji, jednak mogą być słyszalne również w większych odległościach od zakładu.

7. Informacje na temat środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

Ograniczanie skutków awarii przemysłowych, mogących wystąpić w Alkat Sp. z o.o. Zakład w Krakowie realizowane jest za pomocą środków organizacyjnych i technicznych oraz zasad zarządzania wynikających z systemu zarządzania przyjętego w przedsiębiorstwie.

Na system czynników ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej składają się:

 • system szkoleń i zwiększania świadomości pracowników,
 • instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji,
 • system zarządzania zmianami,
 • monitoring funkcjonowania instalacji zawierającej substancje niebezpieczną oraz kontrola operacyjna,
 • analiza zagrożeń awaria przemysłową oraz prawdopodobieństwo jej wystąpienia,
 • analiza przewidywanych sytuacji awaryjnych oraz planowanie na wypadek awarii,
 • analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego instalacji,
 • środki techniczne służące kontroli prowadzonych procesów i zapobieganiu awariom.

W przypadku wystąpienia awarii:

 • instalacje technologiczne zostaną awaryjnie zatrzymane,
 • powiadomione zostaną urzędy i instytucje, których zaalarmowanie będzie wymagane,
 • w przypadku zagrożenia dla ludności, wdrożone zostaną procedury alarmowania społeczeństwa.