1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres

Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzący zakład: Prowadzącym Zakład w Głogowie jest Zarząd Air Liquide Polska Sp. z o.o.
w składzie zgodnym z KRS
Adres: Air Liquide Polska Sp. z o. o.
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Telefon: +48 12 62 79 300
Fax: +48 12 62 79 333
E-mail: kontakt poprzez stronę internetową: pl.airliquide.com

Oznaczenie kierującego zakładem

Kierujący zakładem: Jakub Tuta – Dyrektor zakładu
Adres: Oddział Głogów – zakład identyfikowany jest jako:                 
Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie
ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów
Telefon: +48 76 74 28 605
Fax: -
E-mail: jakub.tuta@airliquide.com

2. Potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138), Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie został zaliczony do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zakład Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie dokonał zgłoszenia zakładu Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Ponadto, zakład opracował i przedłożył Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie.

3. Opis działalności prowadzonej w zakładzie

Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie prowadzi działalność w zakresie:

 • produkcji gazów technicznych otrzymywanych z powietrza atmosferycznego,
 • świadczenia usług związanych z przesyłem gazów do KGHM Polska Miedź S.A. (Oddział Huta Miedzi „Głogów”),
 • transportu gazów do innych odbiorców.

Proces technologiczny rozdziału powietrza jest procesem, w którym instalacja pracuje w sposób ciągły. Instalacja do produkcji gazów technicznych z powietrza wykorzystuje technologię destylacji kriogenicznej. Surowcem do produkcji jest powietrze atmosferyczne, które pobierane jest z otoczenia za pomocą czerpni. Jednostka rozdziału powietrza (ASU), w oparciu o niskotemperaturowy proces zachodzący w kolumnie destylacyjnej, rozdziela ciekłe powietrze na trzy jego główne komponenty: tlen, azot i argon. Produkty otrzymywane z jednostki rozdziału powietrza (w postaci gazowej) są przeznaczone na potrzeby pieca zawiesiowego dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”, głównego odbiorcy tlenu i azotu. Nadmiar (w postaci ciekłej) jest magazynowany na stokażu i dystrybuowany na zewnątrz do innych odbiorców.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku 

Lp. Nazwa substancji niebezpiecznej Numer CAS Klasa zagrożenia Zwroty H zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
1. Tlen sprężony 7782-44-7 Ox. Gas 1
Press. Gas (Comp.)
H270
H280
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
2. Tlen skroplony 7782-44-7 Ox. Gas 1
Press. Gas (Ref. Liq.)
H270
H281
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne 
lub obrażenia.
3. Wodór sprężony 
od 40% 
do 100% obj.
1333-74-0 Flam. Gas 1A
Press. Gas (Comp.)
H220
H280
Skrajnie łatwopalny gaz.
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

 

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie chcąc dochować najwyższych standardów i zapewnić bezpieczeństwo zarówno swoim pracownikom jak i mieszkańcom Głogowa, oraz innym przedstawicielom społeczności lokalnej, opracował i wdrożył procedury ostrzegania o awariach przemysłowych w zakładzie.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakład niezwłocznie zaalarmuje:

Lp. URZĄD/INSTYTUCJA TELEFON ALARMOWY
1. Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP tel. +48 71 36 82 236
tel. +48 71 36 82 237
W przypadku braku odpowiedzi pod ww. numerami telefonów stacjonarnych należy
dokonać zgłoszenia pod jednym ze wskazanych numerów telefonów komórkowych:
 • +48 609 569 132 – bezpośrednio do SKKW;
 • +48 693 998 112 – do godziny 15:30 do sekretariatu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu a po godzinie 15:30 do SKKW;
 • +48 691 998 112 – do godziny 15:30 do sekretariatu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu a po godzinie 15:30 do SKKW.
2. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP Nr telefonu alarmowego: 998/112 (za pośrednictwem (CPR) lub
tel. +48 76 83 57 710
tel. +48 76 38 57 711
tel. kom. +48 607 838 580
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu W dni robocze 7:00–15:00
tel. +48 76 85 41 400
Delegatura WIOŚ Legnica W dni robocze poza godzinami pracy oraz w soboty, niedziele i święta 
fax +48 76 85 06 138
e-mail: legnica@wroclaw.pios.gov.pl
4. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Dolnośląskim tel. +48 71 36 82 511
fax: +48 71 34 06 595

 

W razie potrzeby, zaalarmowane zostaną także:

Lp. URZĄD/INSTYTUCJA TELEFON ALARMOWY
1. Posterunek Policji   tel. alarmowy – 997,112
2. Pogotowie Ratunkowe tel. alarmowy – 999, 112      
3. Pogotowie Gazownicze tel. 992
4. Pogotowie Energetyczne       tel. 991

 

W sytuacji, gdyby zagrożenie spowodowane awarią mogło negatywnie oddziaływać poza terenem zakładu, odpowiednie służby będą mogły podjąć decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

5.1 Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE*

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
    Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu Wizualny sygnał alarmowy
1. Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny –
modulowany dźwięk syreny 
w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
dla ……………. (podać obszar objęty komunikatem)
Znak żółty
w kształcie trójkąta lub 
w uzasadnionych przypadkach
innej figury geometrycznej
2. Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny –
ciągły dźwięk syreny
w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
dla ……………. (podać obszar objęty komunikatem)
-

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
1. Uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniami
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie
około     godz     min
może nastąpić skażenie
(podać rodzaj skażenia)
w kierunku…………….
(podać kierunek)
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu 
(podać rodzaj skażenia) dla …………….
(podać obszar objęty komunikatem)
2. Uprzedzenie
o zagrożeniu zakażeniami
Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami
ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj zakażenia) dla …………….
(podać obszar objęty komunikatem)
3. Uprzedzenie
o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców ………………
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia
i wytyczne dla mieszkańców)
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj klęski) dla …………….
(podać obszar objęty komunikatem)

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

5.2 Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Po  usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • zwróć uwagę na kierunek wiatru,
  • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
  • chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów.
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
  • zawiadomić sąsiadów,
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
  • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
  • wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
  • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),
  • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
  • przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
  • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
  • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu

 • ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • w razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży,
 • nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów  skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po  usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • opuścić zagrożony teren,
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
  • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i ustabilizowania się sytuacji.
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

6. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji technologicznej, znajdującej się w Air Liquide Polska Sp. z o.o.  Zakład w Głogowie może dojść do powstania awarii przemysłowej, które są bezpośrednią przyczyną zagrożenia chemicznego. Rodzaj zagrożenia zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od właściwości uwalnianej substancji, ilości, stanu skupienia, warunków procesowych, rodzaju i sposobu uwolnienia oraz możliwych oddziaływań ze środowiskiem. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wystąpienia potencjalnych scenariuszy awaryjnych oraz kierując się doświadczeniem i dobrą praktyką inżynierską wytypowano te scenariusze awaryjne, których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne i jednocześnie stwarza największe zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników Air Liquide Polska Sp. z o. o., zakład w Głogowie, zakładów sąsiednich oraz innych ludzi mogących znaleźć się w obszarze zagrożonym.

Listę wytypowanych scenariuszy awaryjnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp. Scenariusz awaryjny Rodzaj zdarzenia
1. Emisja tlenu na skutek nieszczelności armatury/rurociągu
Średnica otworu 10 mm
Występowanie podwyższonego stężenia tlenu w powietrzu
2. Emisja tlenu na skutek nieszczelności armatury/rurociągu
Średnica otworu 100 mm
Występowanie podwyższonego stężenia tlenu w powietrzu 
3. Katastroficzne pęknięcie zbiornika – wypływ 242 ton do tacy o powierzchni 830 m2 Występowanie podwyższonego stężenia tlenu w powietrzu 
4. Emisja wodoru na skutek nieszczelności armatury
Średnica otworu 2,9 mm (10% średnicy)
Pożar strumieniowy
Pożar obłoku par lub gazu

Dla wytypowanych scenariuszy przeprowadzono symulację komputerową rozprzestrzeniania się zagrożeń przy wykorzystaniu programu komputerowego ALOHA dystrybuowanego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). W celu określenia efektów fizycznych, jakie będą mogły mieć miejsce w przypadku zaistnienia zdarzenia awaryjnego, konieczne jest dobranie odpowiednich wartości oddziaływania dla każdego z możliwych zjawisk, tj. stężeń toksycznych (w przypadku tlenu stężenie stwarzające podwyższone ryzyko pożarowe), radiacji termicznej oraz fali nadciśnienia. Odpowiednie wartości zostały odnalezione w literaturze i przedstawione w tabelach.

Progowe stężenia tlenu, stwarzające podwyższone ryzyko pożarowe:

235 000 ppm Definicja atmosfery wzbogaconej w tlen (oparto na dokumencie EIGA Doc 04/18)
300 000 ppm Zwiększone ryzyko pożarowe
500 000 ppm Wysokie ryzyko pożarowe 

Progowe wartości radiacji termicznej:

4 kW/m2 Wielkość wystarczająca do wywołania bólu u personelu, jeżeli nie zdąży ukryć się pod osłoną w ciągu 20 sekund
12,5 kW/m2 Minimalna energia, niezbędna do zapłonu drewna oraz stopienia się rurociągów z tworzywa sztucznego
37,5 kW/m2 Energia wystarczająca do spowodowania uszkodzenia aparatury procesowej

Progowe wartości fali nadciśnienia:

0,05 atm. (5 kPa) Denerwujący hałas
0,08 atm. (8 kPa)
0,15 atm. (15 kPa) Pękanie szkła
0,20 atm. (20 kPa)
0,45 atm. (45 kPa) Częściowe zniszczenie budynków

Wynikiem przeprowadzonych symulacji komputerowych są maksymalne odległości, w jakich zanotowane zostaną ustalone stężenia progowe. 

6.1 Emisja tlenu na skutek nieszczelności armatury/rurociągu – średnica otworu 10 mm

W ramach analizy oddziaływania ASU, dokonano symulacji awarii o charakterze wycieku tlenu na skutek nieszczelności armatury/rurociągu o średnicy otworu 10 mm, stanowiącego zagrożenie obrazujące zwiększenie stężenia tlenu w atmosferze. Wspomniane zjawisko może doprowadzić do następujących skutków:

 • w przypadków uwolnienia się ciekłego tlenu może powstać chmura kriogeniczna, w przebywaniu której może dojść do zaburzeń pracy układu oddechowego,
 • wdychanie 100% tlenu może powodować nudności, zawroty głowy, podrażnienie płuc, obrzęk płuc, zapalenie płuc i zapaść,
 • zwiększenie stężenia tlenu w atmosferze może spowodować lub intensyfikować pożar (silne właściwości utleniające),
 • bezpośredni kontakt z ciekłym tlenem może powodować odmrożenia.

Atmosfera niebezpieczna przy udziale nadmiaru tlenu występuje powyżej 22,5% jego zawartości w powietrzu. W rozważanych scenariuszach do określenia zasięgu stref zagrożeń jako parametr graniczny przyjęto stężenie tlenu w powietrzu o następujących progach:

 • 50% obj. tlenu w powietrzu,
 • 25% obj. tlenu w powietrzu,
 • 23,5% obj. tlenu w powietrzu.

Wynikiem przeprowadzonych symulacji komputerowych są maksymalne odległości, w jakich zanotowane zostaną ustalone stężenia progowe.


Lokalizację wystąpienia awarii na potrzeby przeprowadzenia symulacji zidentyfikowano w obszarze magazynowania tlenu – zbiornika zlokalizowanego w części zakładu znajdującej się najbliżej granicy działki, od strony sąsiednich zabudowań:

Jednostka rozdziału powietrza Głogów

Tabela oddziaływania – Wielkości stref zagrożeń narażenia toksykologicznego (występowanie stężeń tlenu, stwarzających podwyższone ryzyko pożarowe)

Uwolniona substancja Ilość uwolnionej substancji [kg] Czas trwania wycieku [min] Maksymalny zasięg strefy od punktu wypływu [m]
23,5% obj. (235 000 ppm) 30% obj. (300 000 ppm) 50% obj. (500 000 ppm)
Tlen 39,4 kg/min
2 364 kg
1 godzina <11 <11 <11

 

Uwagi:
Oprogramowanie komputerowe wskazuje zasięg emisji dla gazów „toksycznych” równy lub wyższy od 11 metrów. W przypadku mniejszego zasięgu emisji wartość wyniku wynosi 11 m, a zasięg oddziaływania uznaje się za niewielki.
 

6.2 Emisja tlenu na skutek nieszczelności armatury/rurociągu – średnica otworu 100 mm

W ramach analizy oddziaływania ASU, dokonano symulacji awarii o charakterze wycieku tlenu na skutek nieszczelności armatury/rurociągu o średnicy otworu 100 mm, stanowiącego zagrożenie obrazujące zwiększenie stężenia tlenu w atmosferze. Wspomniane zjawisko może doprowadzić do następujących skutków:

 • w przypadków uwolnienia się ciekłego tlenu może powstać chmura kriogeniczna, w przebywaniu której może dojść do zaburzeń pracy układu oddechowego,
 • wdychanie 100% tlenu może powodować nudności, zawroty głowy, podrażnienie płuc, obrzęk płuc, zapalenie płuc i zapaść,
 • zwiększenie stężenia tlenu w atmosferze może spowodować lub intensyfikować pożar (silne właściwości utleniające),
 • bezpośredni kontakt z ciekłym tlenem może powodować odmrożenia.

Atmosfera niebezpieczna przy udziale nadmiaru tlenu występuje powyżej 22,5% jego zawartości w powietrzu. W rozważanych scenariuszach do określenia zasięgu stref zagrożeń jako parametr graniczny przyjęto stężenie tlenu w powietrzu o następujących progach:

 • 50% obj. tlenu w powietrzu,
 • 25% obj. tlenu w powietrzu,
 • 23,5% obj. tlenu w powietrzu.

Wynikiem przeprowadzonych symulacji komputerowych są maksymalne odległości, w jakich zanotowane zostaną ustalone stężenia progowe.

Lokalizację wystąpienia awarii na potrzeby przeprowadzenia symulacji zidentyfikowano w obszarze magazynowania tlenu – zbiornika zlokalizowanego w części zakładu znajdującej się najbliżej granicy działki, od strony sąsiednich zabudowań:

Jednostka rozdziału powietrza Głogów

Tabela oddziaływania – Wielkości stref zagrożeń narażenia toksykologicznego (występowanie stężeń tlenu, stwarzających podwyższone ryzyko pożarowe)

Uwolniona substancja Ilość uwolnionej substancji [kg] Czas trwania wycieku [min] Maksymalny zasięg strefy od punktu wypływu [m]
23,5% obj. (235 000 ppm) 30% obj. (300 000 ppm) 50% obj. (500 000 ppm)
Tlen 3 920 kg /min
227 460 kg
1 godzina 33 31 23

6.3 Katastroficzne pęknięcie zbiornika magazynowego tlenu

W ramach analizy oddziaływania ASU, dokonano symulacji awarii o charakterze katastroficznego pęknięcia zbiornika tlenu, stanowiącego zagrożenie obrazujące zwiększenie stężenia tlenu w atmosferze. Wspomniane zjawisko może doprowadzić do następujących skutków:

 • w przypadków uwolnienia się ciekłego tlenu może powstać chmura kriogeniczna, w przebywaniu której może dojść do zaburzeń pracy układu oddechowego,
 • wdychanie 100% tlenu może powodować nudności, zawroty głowy, podrażnienie płuc, obrzęk płuc, zapalenie płuc i zapaść,
 • zwiększenie stężenia tlenu w atmosferze może spowodować lub intensyfikować pożar (silne właściwości utleniające),
 • bezpośredni kontakt z ciekłym tlenem może powodować odmrożenia.

Atmosfera niebezpieczna przy udziale nadmiaru tlenu występuje powyżej 22,5% jego zawartości w powietrzu. W rozważanych scenariuszach do określenia zasięgu stref zagrożeń jako parametr graniczny przyjęto stężenie tlenu w powietrzu o następujących progach:

 • 50% obj. tlenu w powietrzu,
 • 25% obj. tlenu w powietrzu,
 • 23,5% obj. tlenu w powietrzu.

Wynikiem przeprowadzonych symulacji komputerowych są maksymalne odległości, w jakich zanotowane zostaną ustalone stężenia progowe.

Dla symulacji katastroficznego pęknięcia zbiornika powierzchnię powstałego rozlewiska, z którego może parować, przyjęto wartość równą wielkości tacy awaryjnej wynoszącej 830 m2


Lokalizację wystąpienia awarii na potrzeby przeprowadzenia symulacji zidentyfikowano w obszarze magazynowania tlenu – zbiornika zlokalizowanego w części zakładu znajdującej się najbliżej granicy działki, od strony sąsiednich zabudowań:

Jednostka rozdziału powietrza Głogów

Tabela oddziaływania – Wielkości stref zagrożeń narażenia toksykologicznego (występowanie stężeń tlenu, stwarzających podwyższone ryzyko pożarowe)

Uwolniona substancja Ilość uwolnionej substancji [kg] Czas trwania wycieku [min] Maksymalny zasięg strefy od punktu wypływu [m]
23,5% obj. (235 000 ppm) 30% obj. (300 000 ppm) 50% obj. (500 000 ppm)
Tlen 26 100 kg/min 42 minuty 90 75 51

6.4 Emisja wodoru na skutek nieszczelności armatury – wypływ otworem równym 10% średnicy zaworu butli

W ramach analizy oddziaływania ASU, dokonano symulacji awarii o charakterze wycieku wodoru na skutek nieszczelności armatury/rurociągu o średnicy równej 10% średnicy zaworu butli.
Wspomniane zjawisko może doprowadzić do następujących skutków:

 • wytworzenie się atmosfery wybuchowej,
 • wybuch chmury wodoru zmieszanego z powietrzem,
 • pożar strumieniowy,
 • wystąpienie fali nadciśnienia.

Lokalizację wystąpienia awarii na potrzeby przeprowadzenia symulacji zidentyfikowano w obszarze magazynowania wodoru znajdującym się przy budynku stacji transformatorowej i sterowni ASU:

Jednostka rozdziału powietrza Głogów

Tabela oddziaływania – Wielkości stref zagrożeń narażenia związanego z wystąpieniem atmosfery wybuchowej (występowanie stężeń powyżej Dolnej Granicy Wybuchowości)

Uwolniona substancja Ilość uwolnionej substancji [kg] Czas trwania wycieku [min] Maksymalny zasięg strefy od punktu wypływu [m]
10% LEL (4 000 ppm 60% LEL (24 000 ppm) 100% LEL (40 000 ppm)
Wodór 0,826 kg/min
0,861 kg
2 minuty 22 <10 <10

Uwagi:
Oprogramowanie komputerowe wskazuje zasięg emisji gazów palnych równy lub wyższy od 10 metrów. W przypadku mniejszego zasięgu emisji wartość wyniku wynosi 10 m, a zasięg oddziaływania uznaje się za niewielki.
 

Tabela oddziaływania – Wielkości stref zagrożeń narażenia związanego z wybuchem na otwartej przestrzeni

Uwolniona substancja Ilość uwolnionej substancji [kg] Czas trwania wycieku [min] Maksymalny zasięg strefy od punktu wypływu [m]
0,05 atm. 0,05 atm. 0,05 atm.
Wodór 0,826 kg/min
0,861 kg
2 minuty
nie występuje

nie występuje

nie występuje

Tabela oddziaływania – Wielkości stref zagrożeń narażenia związanego z pożarem strumieniowym (Jet Fire)

Uwolniona substancja Ilość uwolnionej substancji [kg] Czas trwania wycieku [min] Maksymalny zasięg strefy od punktu wypływu [m]
4,0 kW 12,0 kW 37,5 kW
Wodór 0,826 kg/min
0,861 kg
2 minuty <10 <10 <10

Uwagi:
Oprogramowanie komputerowe wskazuje zasięg pożaru strumieniowego równy lub wyższy od 10 metrów. W przypadku mniejszego zasięgu emisji wartość wyniku wynosi 10 m, a zasięg oddziaływania uznaje się za niewielki.
 

Na podstawie analizy możliwego zasięgu i skali skutków zidentyfikowanych reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych należy stwierdzić, że obszary, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii to obiekty Air Liquide Polska Sp. z o.o., Zakład w Głogowie oraz osoby znajdują się na terenie zakładu tj. pracownicy zakładu oraz pracownicy firm zewnętrznych i podwykonawcy stale tam przebywający. 

W przypadku scenariusza awaryjnego – katastroficznego pęknięcia zbiornika magazynowego tlenu – istnieje ryzyko przeniesienia zagrożenia poza granice zakładu (obszar południowy i wschodni). Bezpośrednie otoczenie zakładu od południa i wschodu stanowią:

 • od strony wschodniej Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź,
 • od strony południowej linia kolejowa, a dalej z pas lasu o szerokości około 350 m.
   

7. Informacje na temat środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

Ograniczanie skutków awarii przemysłowych, mogących wystąpić w Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie realizowane jest za pomocą środków organizacyjnych i technicznych oraz zasad zarządzania wynikających z systemu zarządzania przyjętego w przedsiębiorstwie.

Na system czynników ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej składają się:

 • system szkoleń i zwiększania świadomości pracowników,
 • instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji,
 • system zarządzania zmianami,
 • monitoring funkcjonowania instalacji zawierającej substancję niebezpieczną oraz kontrola operacyjna,
 • analiza zagrożeń awaria przemysłową oraz prawdopodobieństwo jej wystąpienia,
 • analiza przewidywanych sytuacji awaryjnych oraz planowanie na wypadek awarii,
 • analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego instalacji,
 • środki techniczne służące kontroli prowadzonych procesów i zapobieganiu awariom.

W przypadku wystąpienia awarii:

 • instalacje technologiczne zostaną awaryjnie zatrzymane,
 • powiadomione zostaną urzędy i instytucje, których zaalarmowanie będzie wymagane,
 • w przypadku zagrożenia dla ludności, wdrożone zostaną procedury alarmowania społeczeństwa.